Οι Υπηρεσίες μας

Η εταιρεία μας προσφέρει υπηρεσίες επιλογής προσωπικού σε Οργανισμούς και εταιρείες με τη χρήση ψυχομετρικών τεστ. Πέρα από την επιστημονική επιλογή προσωπικού που προσφέρουμε οι υπηρεσίες μας επεκτείνονται και στην αξιολόγηση και ανάπτυξη υφιστάμενου προσωπικού με απώτερο σκοπό τη βελτίωση της παραγωγικότητας. Παραδείγματα των εργαλείων που χρησιμοποιούμε δίνονται πιο κάτω:

Αξιολόγηση & Ανάπτυξη Προσωπικού